Tour Style: Safari/Wildlife

Tour Location

Tour Type

Tour Type

Age Range

Age Range

Price Per Person

Tour Price - slider
$0$10 000
Safari in Tanzania

Big Five Luxury Safari in Tanzania

Destinations: Moshi, Tarangire National Park, Ngorongoro Conservation Area, Lake Manyara
Minimum Age: 2
Minimum Age: 90
Tour Language: English
Tour Duration: 7 days

Price Per Adult

$1500

Safari in Tanzania

Big Five Luxury Safari in Tanzania

Destinations: Moshi, Tarangire National Park, Ngorongoro Conservation Area, Lake Manyara
Minimum Age: 2
Minimum Age: 90
Tour Language: English
Tour Duration: 7 days

Price Per Adult

$1500